Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din august, 2016

POPAM: Ghidurile pentru Măsura II.3 – investiții în acvacultură și Măsura VI.1 – control și executare, publicate spre consultare!

AM POPAM a publicat spre consultare la începutul acestei săptămâni Ghidurile Solicitantului pentru:
Măsura II.3 „Investiții productive în acvacultură– eficienţa utilizării resurselor, reducerea utilizării apei şi a substanţelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei”;
Măsura VI.1 „Control şi executare”.
Pentru Ghidul pe Măsura II.3 data limită pentru transmiterea observațiilor este 01.09.2016, iar pentru Măsura VI.1 este 02.09.2016. Observațiile se trimit pe adresa de e-mail ssc.ampop@madr.ro.
Pe Măsura II.3 va fi organizată o întâlnire de lucru pe 05.09.2016, la sediul MADR la care sunt invitați să participe toți cei interesați. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021-307.98.02, interior 573.

DocumenteGhid Masura II.3 (consultare).rar
Sursa: www.ampeste.ro

POR: O nouă revizuire adusă Ghidului Solicitantului pentru apelul pe 2.1.A – Microîntreprinderi!

AM POR a publicat azi, 29.08.2016, o nouă revizuire a Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A-Microîntreprinderi din cadrul Axei prioritare 2, Prioritatea de investiţii 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Modificarea documentului a vizat revizuirea, în Ghidul specific – Secțiunea 5 „Procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor”, a paragrafului prin care se face trimitere la Ghidul general – secțiunea 8 „Verificarea, evaluare, selecția și contractarea proiectelor”.

Această modificare a fost impusă de particularitățile derulării procesului de verificare, evaluare și contractare a proiectelor prin intermediul sistemului electronic MySMIS, ce nu au făcut obiectul Ghidului general.
Restul condițiilor și prevederilor din g…

POIM AP.6 OS 6.4: Anunţ pentru companiile care produc sau comercializează tehnologii de producere a energiei în cogenerare de înaltă eficienţă şi separat

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare, întreprinde demersurile pentru lansarea în a doua consultare publică a proiectului de Ghid al solicitantului aferent Obiectivului specific 6.4„Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă în sisteme de cogenerare de înaltă eficienţă”, din cadrul POIM.

În cadrul acestui Obiectiv specific 6.4 vor fi finanţate investiţii ale întreprinderilor din industrie în realizarea/modernizarea de centrale electrice de cogenerare de înaltă eficienţă de maximum 8MWe, din biomasă, gaz natural şi gaze reziduale, care produc energie pentru consum propriu. Având în vedere că finanţarea intră sub incidenţa prevederilor Regulamentului 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, modul de calcul al costurilor eligibile se va realiza conform art. 40 din cadrul Regulamentului p…

POR 2014 - 2020: Posibile erori în pregătirea cererilor de finanțare sibile erori în pregătirea cererilor de finanțare

Având în vedere faptul că, în prezent, sunt deschise sesiuni de depunere în cadrul mai multor axe prioritare ale Programului Operațional Regional 2014-2020, ADR Centru consideră oportună publicarea unor informații pentru evitarea unor posibile erori din pregătirea cererilor de finanțare. Evitarea acestora este cu atât mai importantă cu cât, pentru apelurile competitive lansate până în prezent (PI 2.1A, PI 5.1, PI 5.2, PI 7.1), cererile de finanțare respinse sau retrase nu pot fi redepuse în cadrul aceluiași apel.

Documente:Informare solicitanti fonduri Posibile erori in pregatirea proiectelor POR 2014-2020.pdf

Sursa: ADR Centru

PNDR: 11 Ghiduri aferente investițiilor în zona ITI Delta Dunării, publicate spre consultare!

AFIR a publicat variantele consultative ale Ghidurilor Solicitantului aplicabile zonei ITI Delta Dunării pentru 11 submăsuri din cadrul PNDR.

DescarcăGhidul pentru Submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole”
DescarcăGhidul pentru Submăsura 4.1.a „Investiții în exploataţii pomicole”
DescarcăGhidul pentru Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul  produselor agricole”
Descarcă Ghidul pentru Submăsura 4.2a „Investiţii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol”
Descarcă Ghidul pentru Submăsura 4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” – componenta de  Infrastructura de acces agricolă
Descarcă Ghidul pentru Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”
Descarcă Ghidul pentru Submăsura 6.2  „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale în teritoriul ITI Delta Dunării”
Descarcă Ghidul pentru Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”
De…

POPAM: Ghidul pentru Măsura II.4 „Investiții productive în acvacultură”, publicat spre consultare!

AM POPAM a publicat, spre consultare, Ghidul Solicitantului pentru Măsura II.4 „Investiții productive în acvacultură - creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă”.

Descarcă Ghidul

Data limită pentru transmiterea observațiilor este 29.08.2016, pe adresa de e-mail ssc.ampop@madr.ro.
Cei interesați sunt invitați să participe la întâlnirea de lucru programată în data de 31.08.2016, la sediul MADR. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021-307.98.02, interior 573.

Sursa: AM POPAM

DocumenteGhid Masura II.4 (consultare).rar

Ghidurile pentru programele dedicate „Biodiversității” și „Educației privind protecția mediului” gestionate de AFM, publicate spre consultare!

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a publicat pe 17 august 2016, spre consultare publică, proiectele de ordin de ministru pentru aprobarea Ghidurilor de finanțare pentru două programe gestionate de Administrația Fondului pentru Mediu, respectiv:
Programul privind conservarea biodiversității și administrarea ariilor naturale protejate (DescarcăGhidul),Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecția mediului înconjurător (DescarcăGhidul). Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Administrația Fondului pentru Mediu.

Persoană de contact pentru „Programul privind conservarea biodiversității și administrarea ariilor naturale protejate”: Mariana Dumitru, email: mariana.dumitru@afm.rosecretariat@afm.ro.

Persoană de contact pentru „Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecția mediului înconju…

MFE a emis ordinul care reglementeaza achizitiile efectuate de beneficiarii privati

Ministerul Fondurilor Europene a emis Ordinul 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene.

Ordinul este în vigoare începand cu data de 12 august 2016 si reglementeaza regimul juridic al achizitiilor efectuate de solicitantii sau beneficiarii privati, în cadrul proiectelor finantate din Fondurile Europene Structurale si de Investitii 2014-2020 (Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul de coeziune, Fondul European pentru pescuit si afaceri maritime), Mecanismele financiare SEE si Norvegian si Programul de cooperare Elvetiano-Roman (PCER) vizand reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse – Obiectivul 1 al Ariei de concentrare 4 – ”Îmbunatatirea mediului înconjurator”.

Rationamentul care a stat la baza emiterii ordinului este acela potrivit caruia entitatile private care…

AM POIM a publicat spre consultare versiunea revizuită a Ghidului pentru OS 6.1. – „Producție de energie din resurse regenerabile”

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare, a publicat astăzi, 22 august 2016, spre consultare versiunea revizuită a Ghidului Solicitantului aferent Axei Prioritare 6 - „Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul Specific 6.1 „Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), producţie”.

Descarcă Ghidul

Finanțarea proiectelor în cadrul Obiectivului Specific 6.1„Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), distribuţie” vizează sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie electrică şi/sau termică din biomasă/biogaz şi resurse geotermale.

Beneficiari eligibili sunt unităţile administrativ teritoriale care produc energie din RES pentru consum propriu sau în sistem centralizat şi …

POR, 2.1.A – Microîntreprinderi: Autoritatea de Management a publicat o listă de răspunsuri la întrebările potențialilor solicitanți

Autoritatea de Management pentru Programului Operaţional Regional a publicat răspunsurile la întrebările referitoare la Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A – Microîntreprinderi.

Descarcă lista

Sursa: AM POR

MFE organizează o consultare publică pe Ghidul „Solidar” din cadrul POCU

Ministerul Fondurilor Europene invită spre consultare organizaţiile economiei sociale care au propuneri de îmbunătăţire a Ghidului Solicitantului "Solidar", linie de finanţare din fonduri europene dedicată dezvoltării întreprinderilor sociale.

Întâlnirea va avea loc în data de 23.08.2016, începând cu orele 9:00, la sediul Ministerului Fondurilor Europene, parter.

Accesul în sală se va face în limita celor 70 de locuri disponibile, în ordinea înscrierilor, la adresa de e-mail: solidar@fonduri-ue.ro.

SOLIDAR este o schemă de ajutor de minimis în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Obiectiv Specific (O.S. 4.16) Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

POPAM: Lista cererilor de finanțare selectate pentru finanțare din Măsura III.1 - sesiunea a II-a

AM POPAM a publicat lista cererilor de finatare selectate pentru finantare din POPAM 2014-2020 - Masura III.1 - Sprijin pregătitor pentru înfiinţarea parteneriatelor public-private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti, sesiunea a II-a.

Descar lista

Sursa: AM POPAM

MFE a emis ordinul care reglementează achizițiile efectuate de beneficiarii privați

Ministerul Fondurilor Europenea emis Ordinul 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabilă solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene.

Ordinul este în vigoare începând cu data de 12 august 2016 și reglementează regimul juridic al achiziţiilor efectuate de solicitanții sau beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanțate din Fondurile ESI, Mecanismele financiare SEE și Norvegian, Programul de cooperare Elvețiano-Român. Raționamentul care a stat la baza emiterii ordinului este acela potrivit căruia entitățile private care derulează achiziții în cadrul proiectelor trebuie să beneficieze de un cadru juridic flexibil, adaptat la specificul relațiilor comerciale.

Descarcă Ordinul

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

A fost aprobată finanțarea pentru proiectul „Construcția variantei de ocolire Suceava – Faza I”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Transport” 2007-2013 și CN ADNR S.A. au semnat, în data de 11.08.2016, contractul de finanțare pentru proiectul „Construcția variantei de ocolire Suceava – Faza I”.Obiectivul fazei întâi a proiectului, care face subiectul contractului de finanțare din POST, va contribui la atingerea obiectivului global al proiectului prin implementarea lucrărilor determinate în faza I din cadrul Memoriului tehnic de fazare a proiectului.Prin implementarea integrală a proiectului se urmărește construirea a 12,429 km de drum nou cu o singură bandă pe sens, la standard de drum european de clasa tehnica III, la o viteză de proiectare de 80 km/h pe întreg traseul cu excepţia zonelor de nod rutier de la începutul și sfârşitul traseului, care reprezintă Varianta de ocolire a Municipiului Suceava.Luând în considerare calendarul activităților proiectului, implementarea acestuia se face în doua faze.Faza întâi de implementare a proiectului se con…

Surse de finanțare pentru luna august 2016!

ADR Centru a publicat Catalogul surselor de finanțare – august 2016. Acesta cuprinde programele de finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeană și Guvernul României.

Catalogul conține patru secțiuni:Societăți (Descarcă);Autorități publice (Descarcă);ONG-uri (Descarcă);Universități (Descarcă).
Sursa: ADR Centru

MFE: Proiect de Ordonanță pentru modificarea OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Ministerul Fondurilor Europene a publicat un proiect de Ordonanță privind modificarea și completarea OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.
Conform proiectului, bugetul aferent tuturor programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile va fi gestionat de Ministerul Finanţelor Publice – buget unic – ce va putea fi dimensionat anual în baza previziunilor estimative transmise de către toate autoritățile de management. Acest buget va fi debitat de autorităţile de management prin delegare.

Proiectul de Ordonanță se află în consultare publică până la data de 20.08.2016.

Descarcă Nota de fundamentare șiProiectul de Ordonanță

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail: contact.minister@fonduri-ue.ro.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

MADR a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru implementarea acțiunilor din Strategiile de Dezvoltare Locală

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a publicat Ghidul Solicitantului, în varianta consultativă, pentru submăsura 19.2 "Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală".

Descarcă documentul

Sursa: MADR

POPAM: S-au lansat 6 linii de finanțare!

Direcția Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM) din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a anunțat lansarea sesiunii pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul POPAM 2014-2020, pentru măsurile I.6, I.23, II.2, II.10 şi IV.4.

Măsurile de finanțare sunt active în perioada 08.08.2016 – 07.10.2016.

În cadrul prezentelor apeluri de proiecte, cererile de finanțare și documentele anexate vor fi introduse și respectiv atașate online cu semnătură electronică în aplicația electronică MySMIS2014.

Descarcă Ghid I.6 - Diversificarea veniturilor și noi forme de venituri
Descarcă Ghid I.23 - Porturile de pescuit, locurile de debarcare, halele de licitații și adăposturile
DescarcăGhid II.2 - Investiții productive în acvacultură
Descarcă Ghid II.10 - Acvacultura care furnizează servicii de mediu
DescarcăGhid IV.4 – Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură

De asemenea, AM POPAM a lansat depunerea cererilor de finanțare pe…

Ministerul Finanțelor Publice dă startul unei noi sesiuni de înregistrare a cererilor de finanțare pentru stimularea investițiilor care vor genera noi locuri de muncă

Ministerul Finanțelor Publice lansează o nouă sesiune de depunere de cereri de finanțare în cadrul schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională (HG 332/2014).Cererile de acord pentru finanțare în baza schemei de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă se înregistrează din 8 până în 22 august 2016.Bugetul alocat sesiunii este de 113 milioane de lei.Cererile, însoțite de documentele justificative, se transmit prin poștă sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, sau se depun personal la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sector 5, București. Pe plic se menționează: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.332/2014”.Înregistrarea cererilor la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice se realizează exclusiv în perioada 8-22 august 2016, în caz contrar sun…

Calendarul estimativ al lansărilor POR – actualizat august 2016

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat, în data de 2 august 2016, calendarul actualizat al lansărilor apelurilor de proiecte în cadrul Programul Operaţional Regional 2014-2020. Perioadele prezentate în acest calendar sunt cu titlu estimativ, urmând a fi revizuite în funcție de îndeplinirea condițiilor pentru lansarea apelurilor.

DocumenteCalendar lansari 2 august 2016

POCU: Consultare publică pe ghidurile „Școala pentru Toți” și „Profesori motivați în școli defavorizate”

Ministerul Fondurilor Europene îi invită, la o dublă consultare, pe toți cei care au propuneri de îmbunătățire a Ghidurilor Solicitantului pentru liniile de finanțare „Școala pentru Toți” și „Profesori motivați în școli defavorizate” care vor fi lansate în cadrul POCU, Axa Prioritară 6 „Educaţie şi competenţe”.Întâlnirea va avea loc în data de 05.08.2016, începând cu ora 09:00, la parterul sediului Ministerului Fondurilor Europene din Bdul. Ion Mihalache nr. 15-17.Accesul în sală se va face în limita celor 70 de locuri disponibile, în ordinea înscrierilor, la adresa de e-mail: spt@fonduri-ue.ro. Persoanele care au contribuit activ prin comentarii la ghiduri au prioritate în argumentarea propunerilor lor.